"TROPAEUM TRAIANI" ADAMCLISI

Concepută ca un lapidarium care să adăpostească piesele figurate originale ale monumentului triumfal și, în același timp, să le facă cunoscute publicului vizitator, moderna clădire a muzeului din centrul localității Adamclisi cuprinde și numeroasele vestigii arheologice descoperite în cetatea Tropaeum Traiani, precum și în împrejurimi.

Alături de metope, friza inferioară și cea superioară, pilaștrii, crenelurile și blocurile de parapet ale atticului festonat și statuia colosală a trofeului, sunt rânduite și expuse vestigii arheologice scoase la lumina zilei în urma cercetărilor arheologice ce se execută an de an în cetatea din apropiere sau a descoperirilor ocazionate de lucrările de irigații, de construcții și agricole ce se efectuează în zonă.

Două idei stau la baza expoziției arheologice de la Adamclisi. Prima urmărește dovedirea vechimii locuirii daco-geților pe aceste meleaguri sud-dobrogene, iar a doua, continuitatea de locuire a poporului român în acest spațiu geografic, în care romanizarea s-a derulat în modul cel mai profund.

Nivelul I: Cele mai vechi dovezi privind existența unor comunități omenești în zona localității Adamclisi sunt fragmente ceramice aparținând culturii neolitice Hamangia (mileniile VI – III a.Chr.) descoperite pe platoul pe care se va înălța mult mai târziu cetatea Tropaeum Traiani.

Vitrinele de la începutul traseului de vizitare cuprind ceramică geto-dacică din secolele V – III a.Chr., descoperită în perimetrul localităților Adamclisi, Zorile și Ion Corvin, precum și în necropola (cimitirul) getică de la Buceag. În marea lor majoritate, vasele reprezintă urne în care erau depuse osemintele incinerate ale decedaților. Este cunoscut faptul că geto-dacii practicau ca ritual de înmormântare incinerarea.      Alături de aceste urne funerare mai sunt expuse cești ceramice cu toartă – cunoscutele ,cățui” dacice, utilizate atât în gospodărie cât și cu ocazia unor practici religioase.

Legăturile pe care autohtonii le-au avut cu coloniile grecești de la Pontul Euxin sunt larg documentate, spre exemplu, prin amfore grecești din secolele III – II a.Chr. descoperite în mediul geto-dacic din sudul Dobrogei. Poziția deosebit de avantajoasă a așezărilor geto-dacice din zona localității Adamclisi, aflate pe unul din drumurile comerciale importante ce uneau Callatisul cu Dunărea, a determinat intense schimburi comerciale între autohtoni și greci. O frumoasă amforă de Cos, din secolul I a.Chr, descoperită la Ion Corvin, vine să întărească imaginea vizitatorului cu privire la legăturile permanente pe care populația din sudul Dobrogei le întreținea cu litoralul pontic.

Începuturile vieții romane la Adamclisi sunt documentate printr-un bogat material epigrafic; de un interes deosebit, datorită importanței ei, se bucură inscripția de pe soclul statuii ridicate împăratului Traian de către locuitorii așezării – Traianenses Tropaeenses, în anul 116 p.Chr.

Alături de un frumos fragment arhitectonic reprezentând o arhitravă cu bucranii, datat în secolele II – III p.Chr., descoperit în zidul de incintă al cetății din secolul IV p.Chr., când a fost utilizat ca material de construcție, prezența autohtonilor este documentată prin ceramica geto-dacă de la sfârșitul ultimului mileniu a.Chr. și începutul celui următor.

Intensa viață economică în perioada romană este relevată de ceramica de uz comun sau de lux, de diferitele tipuri de unelte și de un număr mare de obiecte de podoabă descoperite pe teritoriul cetății sau în necropolele cercetate din apropiere. Remarcăm din rândul acestor exponate: cosoare utilizate în viticultură, o lingură pentru turnat metal topit și o nicovală de mici dimensiuni, dovezi ale practicării meșteșugului giuvaergiilor la Tropaeum Traiani. Inele cu gemă, diverse tipuri de fibule din bronz, aplice, clopoței și chei, sunt tot atâtea documente ce atestă viața înfloritoare a locuitorilor din așezarea urbană de aici, precum și din așezările rurale din împrejurimi. Un comerț înfloritor, dovedit prin marele număr de monede descoperite, se desfășura în zonă.

Câteva basoreliefuri atrag atenția vizitatorului. Pe unul, descoperit în castrul de la Capidava, pe malul Dunării, este reprezentat un tropaeum asemănător cu cel de la Adamclisi. Poate fi o replică a acestuia, făcută în secolul II p.Chr., în fortificația înălțată de Traian pe limes-ul dunărean.

Pe un alt basorelief este reprezentat Thanatos, divinitate a morții preluată de la romani și de locuitorii de pe platoul din valea Urluiei. Numeroasele capiteluri cu impostă dovedesc pentru secolele IV – VI p.Chr. o intensă activitate constructivă, precum și gustul artistic al locuitorilor de aici.

Fragmente de apeducte prezintă importanța pe care romanii o acordau procurării și transportării apei. O amforă din secolul V – VI p.Chr., descoperită la Sacidava, castru aflat lângă Rasova, relevă legătura pe care cetatea de la Tropaeum Traiani o avea cu limes-ul dunărean în acea vreme.

Ceramica românească veche, din secolele VIII – XIII p.Chr., descoperită în cetate și în așezările din împrejurimi, constituie mărturia continuității de locuire și de muncă a autohtonilor pe aceste meleaguri, în pofida valurilor pustiitoare ale neamurilor migratoare. Remarcăm două vase ceramice descoperite într-un mormânt de înhumație din secolele VIII – IX p.Chr., pe fundul unuia dintre acestea fiind imprimată o marcă de olar.

Urmează piese arheologice ce prezintă derularea acțiunii prezentate pe monument: dăltuită în piatră, crâncena bătălie ce s-a desfășurat în anul 102 p.Chr. aici în sudul Dobrogei. Sunt așezate cu grijă și numerotate în ordinea presupusă de plasare a lor pe monument un număr de 48 din cele 54 de metope originale.

Parter. După ce sunt prezentate toate cele 6 scene ale brâului figurat al monumentului, urmează statuia colosală a trofeului cu ceea ce s-a mai păstrat din grupul statuar de la baza sa, respectiv femeile geto-dace și captivul cu mâinile la spate.

Alături sunt așezate fragmentele inscripției dedicative de pe baza hexagonală a monumentului triumfal și resturi din pereții altarului-cenotaf pe care au fost săpate în piatră numele celor circa 3800 de soldați romani căzuți în bătălia de la Adamclisi. În urma celui de-al doilea război daco-roman (105-106 p.Chr.), la ordinul împăratului Traian s-a înălţat în 109 p.Chr. Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani pentru comemorarea victoriei, dar şi cinstirea soldaţilor romani căzuţi pe câmpul de luptă. O machetă redă imaginea altarului-cenotaf așa cum era atunci când a fost înălțat în memoria militarilor căzuți pe câmpul de luptă. În continuare, se află fragmente din soclul statuii trofeului pe care sunt sculptate chipul meduzei și cnemidele – pulpanele de la echipamentul de luptă al trofeului. Tot de la monumentul antic, în muzeu este expus un suport de solz și un solz de la acoperișul tronconic al monumentului.

Alături de acestea sunt prezentate stele funerare, dedicații către zei din secolele II – III p.Chr., unele reutilizate ca materiale de construcție la înălțarea zidului de incintă două veacuri mai târziu, dar și a unora dintre edificiile din Civitas Tropaeensium în secolele IV – VI p.Chr. Din rândul acestor inscripții, de un interes deosebit, datorită importanței sale, se bucură stela funerară a lui Dazius, fiul lui Comozous, ucis în anul 170 p.Chr, în vremea atacului costobocilor asupra cetății. Ceea ce conferă un caracter deosebit acestui document epigrafic este faptul că fiii lui Dazius, care i-au pus stela funerară, poartă nume romane. Deci romanizarea autohtonilor era în plin proces de desfășurare la nici 60 de ani de la prima mențiune a așezării romane de la Tropaeum. O altă inscripție importantă este aceea a lui L. Fufidius Lucianus, ucis cu același prilej. Funcția acestui personaj important în viața politică și administrativă a urbei este o dovadă că așezarea era deja municipium în anul 170 p.Chr.

Alte inscripții amintesc de veterani ai unor unități militare romane care staționau pe teritoriul Dobrogei, cum este, spre exemplu, Legio V Macedonica. Unele documente epigrafice conțin numele unor negustori originari din diverse provincii ale Imperiului roman: Siria, Palestina, Grecia etc. Câteva dedicații în cinstea unor zei precum Zeus Ombrimos – cel aducător de ploaie, Iunona Regina (Hera), Ceres aduc elemente noi cu privire la ocupațiile agreste ale locuitorilor din zona rurală a municipiului în secolul al IV-lea p.Chr.

După macheta monumentului triumfal din secolul al II-lea p.Chr., spre ieșirea din muzeu, se înalță trofeul mic descoperit în secolul trecut de arheologul Grigore Tocilescu la poarta de est a cetății și care va deveni emblema orașului din secolul IV p.Chr.

Pe calcanul din fața muzeului, un imens mozaic prezintă într-o viziune artistică aparte, monumente și reprezentări ale începutului alcătuirii noastre etnice în spațiul carpato-danubiano-pontic.

Complexul în întregime, monumentul restaurat, cetatea cu fortificațiile și edificiile ei și modernul muzeu, reprezintă o dovadă de înalt patriotism civic și un neprețuit sentiment de recunoștință pentru cei ce ne-au dăruit acest mesaj, unic în lume, expresie a integrării noastre cu demnitate pe drumul de constituire al civilizației umane.

Material redactat de către conservator Mariana Petruț, responsabil tehnic pentru Muzeul „Tropaeum Traiani” Adamclisi, în cadrul proiectului ArheoTACT

Designed as a lapidarium to shelter the original sculptural pieces of the triumphal monument and, at the same time, to promote them to the tourists, the modern building of the museum in the center of Adamclisi includes also numerous archaeological artefacts discovered in the city Tropaeum Traiani, as well as in its vicinity.

Together with metopes, the lower and upper frieze, pilasters, crenels and the parapet blocks from the figured Attic and the colossal statue of the trophy, are also exhibited the archaeological artefacts brought to light following the archaeological researches conducted each year in the city or following the discoveries made during construction or agricultural works in the area.

The archaeological exhibition at Adamclisi serves two purposes. First, to prove the early habitation of the Geto-Dacians in southern Dobrudja and second, the continuity of the Romanian people in this geographic area where the Romanization took place in the most profound way.

Level I: The oldest evidence of the existence of human communities in the area of Adamclisi locality are ceramic fragments that belong to the Hamangia Neolithic culture (6th – 3rd millennia BC) discovered on the plateau where the city Tropaeum Traiani will be later built.

The displays placed at the beginning of the visiting route include Geto-Dacian pottery from the 5th – 3rd centuries BC, discovered in the area of Adamclisi, Zorile and Ion Corvin, as well as in the Getae necropolis (cemetery) from Buceag. The vast majority of these vessels are urns where the cremated remains of the deceased were deposited. It is known that the Geto-Dacians practiced incineration as burial ritual. Together with these funerary urns, there are also exhibited ceramic cups with handle – the well-known Dacian “cățui”, used both in the household and in religious practices.

The connections that the natives had with the Greek colonies of the Pontus Euxinus are widely documented, for example by the Greek amphora from the 3rd – 2nd centuries BC, discovered in the Geto-Dacian environment in south Dobrudja. The particularly advantageous location of the Geto-Dacian settlements in the area of Adamclisi, located on one of the main trade routes which connected Callatis with the Danube, led to intense economic exchanges between the natives and the Greeks. A beautiful amphora of Cos from the 1st century BC, discovered at Ion Corvin, completes the picture about the permanent connections that the population from south Dobrudja maintained with the Pontic seaside.

The beginnings of Roman life at Adamclisi are documented by a rich epigraphic material; of great interest, due to its importance, is the inscription on the base of the statue erected for Emperor Trajan by the inhabitants of the settlement – Traianenses Tropaeenses, in 116 AD.

Together with a beautiful architectural fragment, representing an architrave with bucrania, dated in the 2nd – 3rd centuries AD, found in the precinct wall of the city from the 4th century AD, when it was used as a building material, the presence of the natives is documented by Geto-Dacian pottery from the end of the last millennium BC and the beginning of the next one.

The intense economic life in Roman period is proved by the common use or luxury pottery, by different kinds of tools and a large number of ornaments discovered in the city or in the necropolis researched nearby. We notice from these exhibits: pruning hook used in viniculture, a spoon used for pouring melted metal and a small anvil; these are proofs that the craft of jewellers was practiced at Tropaeum Traiani. Rings with gems, different kinds of bronze fibulae, bells and keys, also attest the flourishing life of inhabitants from this urban settlement, as well as from the nearby rural settlements. There was a flourishing trade in the area, proven by the discovery of a large number of coins.

A few bas-reliefs draw the attention of the visitor. On one of them, discovered in the castrum from Capidava, on the bank of the Danube, is represented a tropaeum, similar to the one from Adamclisi. It may be a replica of the latter, made in the 2nd century AD, in the fortress built by Trajan on the Danubian limes.

On another bas-relief is represented Thanatos, a Roman god of death assumed also by the inhabitants from Urluia Valley. Numerous capitals with transom prove for the 4th – 6th centuries AD an intense building activity, as well as the artistic taste of the inhabitants here.

Fragments of aqueducts show the importance that the Romans gave to procuring and transporting water. An amphora from the 5th – 6th century AD, found at Sacidava, castrum located near Rasova, reveals the connection that the city Tropaeum Traiani had with the Danubian limes in that time.

Ancient Romanian pottery, from the 8th – 13th centuries AD, discovered in the city and in the nearby settlements, are the testimony of the continuity of living and working of natives in these lands, despite the ravaging waves of the migratory people. We notice two ceramic vessels found in a burial grave from the 8th – 9th century; a potter’s mark is printed on the bottom of one of them.

Other archaeological pieces are displayed, presenting the development of the event showed on the monument: the bloody battle that took place in 102 AD here, in the south of Dobrudja, is carved in stone. 48 of the 54 original metopes are carefully arranged and displayed in the presumed order of their placement on the monument.

Ground floor. After all six scenes of the figured band of the monument are displayed, next it is exhibited the colossal statue of the trophy with what has been preserved from the statuary group at its base, respectively Geto-Dacian women and the captive with the hands behind him.

Alongside, are arranged fragments of the dedicatory inscription from the hexagonal base of the triumphal monument and remains from the walls of the altar-cenotaph on which the names of about 3800 Roman soldiers fallen in the battle at Adamclisi were carved in stone. After the second Dacian-Roman war (105-106 AD), following the order of Emperor Trajan, the Triumphal Monument Tropaeum Traiani was erected to commemorate the victory, but also to honour the Roman soldiers fallen on the battlefield.  A scale model reproduces the image of the altar-cenotaph, as it looked like when it was erected in the memory of the soldiers fallen on the battlefield. Next, there are displayed fragments from the base of the trophy’s statue, on which the face of the Medusa and part of the fighting equipment of the trophy are carved.

There are also presented funerary stelae, dedications to the gods from the 2nd – 3rd centuries AD, some reused as building material to erect the precinct wall two centuries later, but also to erect some of the edifices from Civitas Tropaeensium in the 4th – 6th centuries AD. Of special interest, due to its importance, is the funerary stela of Dazius, son of Comozous , killed in 170 AD, at the time of the Costobocs attack on the city. What is particular to this epigraphic document is that the sons of Dazius, who placed this funerary stela for him, have Roman names. Therefore, the Romanization of the natives was taking place no more than 60 years after the first mention of the Roman settlement at Tropaeum. Another important inscription is that of L. Fufidius Lucianus, also killed on the same occasion. The rank of this important figure in the economic and administrative life of the city represents proof that the settlement was already municipium in 170 AD.

Other inscriptions attest veterans of some Roman military units stationed in Dobrudja, such as Legio 5 Macedonica. Some epigraphic documents state the names of various merchants coming from different provinces of the Roman Empire: Syria, Palestine, Greece etc. A few dedications honouring gods like Zeus Ombrimos – who brings rain, Iunona Regina (Hera), Ceres, provide new elements regarding the agricultural activities of the inhabitants of the rural area of the municipium in the 4th century.

Following the scale model of the triumphal monument dated in the 2nd century AD, towards the exit from the museum, the small trophy is exhibited; it was discovered in the last century by the archaeologist Grigore Tocilescu at the eastern gate of the city and it will become the emblem of the city from the 4th century AD.

In front of the museum, a large mosaic presents, in a special manner, monuments and representations of the beginning of our ethnic creation in the Carpathian-Danubian-Pontic area.